Skip to main content

“Doing something with a sense of PRIDE and CARE”

Artikel 1 – Aanmelding

a) Aanmelding vindt plaats door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier.
b) Bij inschrijvingen dient de klant een kopie of scan van zijn/haar pasfoto in te leveren of te mailen naar: contact@merakigym.nl
c)  Jongeren onder de 18 jaar kunnen zich alleen inschrijven met een handtekening van een ouder of voogd.

Artikel 2 – Lidmaatschap en termijnen
a) Deze overeenkomst kan op elk gewenst moment ingaan en heeft een looptijd van minimaal 6-,12 maanden of een andere looptijd wanneer dit is overeengekomen met één van onze instructeurs. Na deze vaste looptijd wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd en geldt een opzegtermijn van 1 maand.
b) Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden door middel van een brief of e-mail.
c) Tijdelijk stopzetten (bevriezen) is alleen mogelijk als de klant gedurende een periode van minimaal 1 maand geen deel kan nemen aan de trainingen als gevolg van een aantoonbare blessure, ziekte of zwangerschap.
d) Lidmaatschappen binnen de vaste lidmaatschapsperiode kunnen over worden gedragen aan vrienden of familieleden.
e) Tussentijdse opzegging door de klant is alleen mogelijk indien:
• Het voor de klant door een aantoonbare blessure/ziekte nooit meer mogelijk is om deel te nemen aan de trainingen.
• Bij verhuizing buiten een straal van 20 km.
• Bij overlijden.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
a) De maandelijkse contributie wordt via automatische incasso voldaan.
Klanten betalen aan het eind van elke maand. Bij het niet tijdig ontvangen van de verschuldigde contributie door onvoldoende saldo of stornering dient de klant binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken.
Deelname aan de trainingen is niet toegestaan zolang er niet aan de betalingingsverplichting is voldaan.
b) U betaald eenmalig €20,- administratiekosten in de eerste maand van uw lidmaatschap.

Artikel 4 – Tarieven
a) Meraki Gym behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Klanten worden tenminste 2 maanden voorafgaand aan de aanpassing in kennis gesteld.

Artikel 5 – Bedenktijd
a) Gedurende een bedenktijd van 7 werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst
kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de klant eerder gebruik maakt van de faciliteiten van Meraki Gym.

Artikel 6 – Trainingstijden en instructeurs
a) Meraki Gym behoudt zich het recht voor om de trainingstijden te wijzigen. De klant heeft geen recht op restitutie van contributie wanneer er geen lessen worden aangeboden op officiële en erkende feestdagen en/of wanneer trainingstijden worden gewijzigd. Klanten worden tenminste 2
maanden voorafgaand aan de aanpassing in kennis gesteld.
b) Eén keer per jaar zijn er gedurende een periode van 14 dagen geen lessen
i.v.m. de zomerstop. Klanten worden tenminste 14 dagen van tevoren in kennis gesteld op:
www.merakigym.nl.
c)  Meraki Gym behoudt zicht het recht voor om lessen door verschillende instructeurs te laten
verzorgen.

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid
a) Het volgen van trainingen in Meraki Gym is geheel voor eigen risico van de klant.
b) Meraki Gym en alle betrokken instructeurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de klant of derden.
c) De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van Meraki Gym wanneer er sprake is van nalatigheid ofonzorgvuldig handelen.

Artikel 8 – Gedragsregels
a) De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragsregels van
Meraki Gym en hierna te handelen. De gedragsregels zijn terug te vinden op de website: www.merakigym.nl/gedragsregels
b) Schending van de gedragsregels kan leiden tot een tijdelijke schorsing of het stopzetten van uw lidmaatschap. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan door de sportschoolhouder(s) de toegang tot de sportschool worden ontzegt.

Artikel 9 – Camera toezicht
a) Bij Meraki Gym is continue cameratoezicht. In het kader van de wet op de privacy zullen de beelden niet aan derden worden verspreid. Alleen in het geval van een misdrijf of ongeval kunnen de beelden aan de politie en/of verzekeringsmaatschappij worden verstrekt.

Artikel 10 – Algemene voorwaarden en toepasselijkheid
a) Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Meraki Gym is het Nederlands Recht van toepassing.
b) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en Meraki Gym zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

KVK: 72160810     BTW Nummer: 219653225B01  email: info@merakigym.nl    Machineweg 133, 1432 EP, Aalsmeer